Radni prostor / Work space

Ovaj tekst nije namenjen samo za bolje osmišljavanje radnog prostora u stanu ili kući već i za one koji planiraju da otvore poslovni prostor sa više zaposlenih. Nije bitno kojom se delatnošću bavite, znam da svaka delatnost ima svoje specifične zahteve, ali radni prostor pojedinca uvek nosi iste potrebe.

Kada radim klijentu stan, ili poslovni prostor uvek tražim detalje oko funkcionisanja njegove delatnosti. Koje su im potrebe, da li im treba prostora za odlaganje registratora, knjiga ( police, plakari,.. ), ili je dovoljan samo radni sto i računar. Ovo su važni detalji koje treba sagledati.

Najosnovnije je dobro osmisliti radni sto. Pokazalo se u praksi da koliko god žudimo za minimalizmom i ne opterećivanjem prostora svima je potreban dobar veliki radni sto sa fiokarom.

Ovo napominjem pošto se pojavljuju firme najčešće iz IT sektora koje u želji postizanja minimalističkog rešavanja prostora uglavnom ne stavljaju fiokare uz stolove. Po mom mišljenju je to velika greška jer svaki zaposleni ima privatne stvari, koje su im potrebne, a nije u redu da stoje na stolu.

Idealna veličina radnog stola je 180×80 cm, može i malo manji da bude ukoliko prostor ne dozvoljava ovu veličinu stola.

Sadržaj koji se u 99% slučajeva nalazi i neophodni su, jesu monitor, tastatura i miš ili laptop. Razne posude sa olovkama, stalci za mobilni telefon, tablet, fiksni telefon itd.

Koncept lične organizacije se razlikuje od osobe do osobe, ali ukoliko želimo da postignemo organizovan i čist prostor fiokari su preko potrebni.

Fiokari omogućavaju da radna površina stola uvek ili bar na početku i kraju radnog vremena ostane čista i sređena.

Postoje razni akcesoari i separatori koji mogu da se stavljaju u fioke ili na radne površine,a sve u cilju bolje organizacije radnog stola.

Često se organizacija radnog stola stavlja u drugi plan, ali je dokazano koliko vremena ljudi gube ukoliko konstantno traže stvari po stolu.

Druga jako bitna stvar jeste radna stolica.

Radne stolice su postale svet za sebe u svakom smislu. Od dizajna do cene. Za svaki prostor možete naći stolicu koja zadovoljava vaše zahteve i potrebe.

Ono što je takođe bitno reći jeste da kvalitetna radna stolica iziskuje malo veća finansijska ulaganja, ali se isplati. Mislim da nije realno da srednje kvalitetna stolica košta ispod 150 eura. Stolice do 150 eura su komercijalna varijanta koja će trajati veoma kratko. Za ličnu upotrebu u stambenom prostoru mogu da se uzimaju jeftinije. Kod visokofrekventnih prostora ne bih preporučila.

Dobro oragnizovan radni prostor u čoveku može da probudi samo pozitivnu energiju i kreativnost. Harmonija i udobnost radnog prostora će svima pomoći da budu produktivniji i zadovoljni.

Danas se na poslu provodi veći deo dana tako da je jako bitno kako je osmišljen radni i poslovni prostor u celini.

Ukoliko vam je potrebna stručna pomoć da uredite svoj dom, možete zakazati konsultaciju sa dizajnerom enterijera preko kontakt forme ili pišite na email: vanja.lebovic@gmail.com .

Izvor fotografija u tekstu Pinterest.

This text is intended not only for better design of work space in an apartment or a house, but also to those who plan to open a business premises with more employees. It does not matter what activity you are engaged in, I know that each activity has its specific requirements, but an individual’s workspace always carries the same needs.

When I work for a client’s apartment or office space, I always look for details how the business works. What are the needs, whether the space is needed for storing the binders, books (shelves, closets…), or is it enough just to have a desk and a computer. These are important details to consider.

The most important is to design a desk. It has been proven in practice that as much as we crave minimalism and not overburdening space, everyone needs a good big desk with a drawer.

I would like to mention there are companies mostly coming from the IT sector, who, in order to achieve minimal space clearance, generally do not place drawers by the desks. In my opinion, this is a big mistake because every employee has the private things they need to store somewhere and it’s not right to be left at the table.

The ideal work desk size is 180 × 80 cm, it can be a little smaller if the space does not allow this desk size.

Content that is and is required in 99% of cases is a monitor, keyboard, and mouse or laptop. Various pen containers, mobile phone stands, tablet, landline phone, etc.

The concept of personal organization differs from person to person, but if we want to achieve an organized and clean space, drawers are much needed.

Drawers allow the desks to be kept clean and tidy at all times or at the beginning and at the end of working hours.

There are various accessories and separators that can be placed in drawers or on work surface, all for the purpose of better organization of the desk.

Often, the organization of the desk is put aside, but it has been proven how much time people waste if they constantly search for things on the desk.

Another really important issue is the work chair.

Work chairs have become an independent market in every sense, from design to the price. For each space you can find a chair that meets your requirements and needs.

What is also important to say is that a quality work chair requires a little more financial investment, but it pays off. I do not think it is realistic that a medium quality chair costs less than 150 EUR. Chairs up to 150 EUR are a commercial variant that will last very short. For the personal use in the living space cheaper ones can be taken for less money, but for high frequency work spaces I would not recommend it.

A well-organized workspace in a person can only awaken positive energy and creativity. The harmony and comfort of the workspace will help everyone to be more productive and satisfied.

Today, most of the day is spent at work so it is very important how the work and office space as a whole is designed.

If you need professional help to arrange your home, you can schedule a consultation with the interior designer via the contact form or write to: vanja.lebovic@gmail.com.

Photo source: Pinterest.